Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Zásady ochrany údajov

Zaväzujem sa dodržiavať nasledovné zásady ochrany údajov.
Spracovanie je zákonné, spravodlivé, transparentné. Moje spracovateľské činnosti majú zákonné dôvody. Pred spracovaním osobných údajov vždy uprednostňujem Vaše práva. Na požiadanie Vám poskytnem informácie týkajúce sa spracovania.
Spracovanie je obmedzené na účel. Moje spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, pre ktorý boli zhromaždené osobné údaje.
Zhromažďujem a spracovávam len minimálne množstvo osobných údajov potrebných na akýkoľvek účel.
Spracovanie je obmedzené časovým obdobím. Vaše osobné údaje nebudem uchovávať dlhšie, než je potrebné.
Budem sa snažiť zabezpečiť presnosť údajov. Urobím všetko pre to, aby som zabezpečil integritu a dôvernosť údajov.

Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Andrej Božik, IČO 51457369 s adresou Tribečská 1620/25, 955 01 Topoľčany (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú mail@andrejbozik.com

3. Podľa Čl. 4 ods. 1 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“): „osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby“.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt)
Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
3. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Zákonný dôvodÚčelÚdajeZdroj údajovPríjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
Plnenie zmluvyZmluvy s fyzickými osobami.Doba uchovávania osobných údajov po dobu 5 rokov.Kontaktný formulár/ E-mail/ OsobneSprostredkovatelia (právne a účtovné služby)
Oprávnený záujemBežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb servera a prevencia podvodov a útokov na serverPo dobu 50 mesiacov: IP adresy a údaje prehliadania webu, zobrazenej stránky a akcie na stránke.Pohyb užívateľa na webe, zobrazenie stránky s chybouGoogle Analytics, webhostingové služby a prípadne ďalšie analytické služby

Spracúvavam Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov
Kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
Údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

Vaše osobné údaje nezverejňujem, nesprístupňujem, neposkytujem žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:
Ak to odo mňa požadujete Osobné údaje zverejňujem alebo sprístupňujem, pokiaľ to odo mňa požadujete. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujem v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujem s nasledujúcou spoločnosťou:

Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Doba uchovania údajov

Osobné údaje uchovávam len na nevyhnutnú dobu, ktorou je spravidla päť rokov.

Aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončím. Tieto osobné údaje totiž môžem a občas musím spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

COOKIES

V rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii táto webstránka používa tzv. súbory cookie. Používaním webu užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.

Nevyhnutne potrebné cookies.

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby dostupné prostredníctvom našej webovej stránky a aby ste mohli používať určité funkcie našej webovej stránky. Bez týchto súborov cookie vám nemôžeme poskytnúť určité služby na našom webe.


Funkčné cookies


Tieto súbory cookie sa používajú na to, aby vám poskytli osobnejšie prostredie na našej webovej stránke, a na zapamätanie si rozhodnutí, ktoré urobíte pri používaní našej webovej stránky.

Napríklad môžeme používať funkčnosť cookies na zapamätanie vašich jazykových preferencií alebo na zapamätanie vašich prihlasovacích údajov.

Sledovacie a výkonnostné cookies

Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií na analýzu prenosu na našom webe a toho, ako návštevníci používajú náš web.

Tieto súbory cookie môžu napríklad sledovať napríklad to, koľko času strávite na webových stránkach alebo navštívených stránkach, čo nám pomáha pochopiť, ako môžeme pre vás vylepšiť našu webové stránky.

Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto súborov cookie na sledovanie a výkonnosť neidentifikujú žiadneho jednotlivého návštevníka, sú odosielané anonymizovane do tretích krajín (Google Analytics – USA).

Zacielenie a reklamné cookies

Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré by vás mohli pravdepodobne zaujímať na základe vašich zvykov pri prehliadaní.

Tieto súbory cookie, ktoré slúžia pre náš obsah a/alebo poskytovateľov reklám, môžu kombinovať informácie zhromaždené z našej webovej stránky s ďalšími informáciami, ktoré nezávisle zhromaždili, týkajúce sa aktivít Vášho webového prehliadača v rámci ich siete webových stránok.

Ak sa rozhodnete odstrániť alebo zakázať tieto súbory cookie pre zacielenie alebo reklamu, stále sa vám budú zobrazovať reklamy, ktoré však pre vás nemusia byť relevantné.

Súbory cookie služby Google Analytics sú uložené na základe článku 6 ods.1 pismena f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľa, aby optimalizoval svoju webovú stránku aj reklamu.

Google Analytics

Táto webová lokalita využíva funkcie služby Google Analytics web analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Služba Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“. Sú to textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a uložené tam.

Vaše možnosti

Pravidlá pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý užívateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači, čím dáva najavo svoj súhlas s ich spracovaním.

Používateľ si môže nastaviť povolenie alebo odmietnutie všetkých alebo len niektorých súborov cookies. Zablokovanie súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť webovej stránky a služby.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujem si právo vykonať zmenu týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

image/svg+xml

Menu

Sledujte ma

Ochrana osobných údajov

Kategórie

Značky